Termini u Kundizzjonijiet

FTEHIM TAL-LIĊENZJA TA' L-UTENTI AĦĦIAR TA' APPLIKAZZJONI LIĊENZATA

Apps disponibbli permezz tal-App Store huma liċenzjati, mhux mibjugħa, lilek. Il-liċenzja tiegħek għal kull App hija suġġetta għall-aċċettazzjoni minn qabel tiegħek jew ta’ dan il-Ftehim tal-Liċenzja tal-Utent Finali tal-Applikazzjoni Liċenzjata (“EULA Standard”), jew ftehim ta’ liċenzja tal-utent finali tad-dwana bejnek u l-Fornitur tal-Applikazzjoni (“EULA Custom”), jekk wieħed ikun ipprovdut. Il-liċenzja tiegħek għal kwalunkwe App Apple taħt dan l-EULA Standard jew EULA Custom hija mogħtija minn Apple, u l-liċenzja tiegħek għal kwalunkwe App ta' Parti Terza taħt dan l-EULA Standard jew EULA Custom tingħata mill-Fornitur tal-Applikazzjoni ta' dik l-App ta' Parti Terza. Kwalunkwe App li hija soġġetta għal dan l-EULA Standard hawnhekk tissejjaħ "Applikazzjoni Liċenzjata." Il-Fornitur tal-Applikazzjoni jew Apple kif applikabbli (“Konċedent”) jirriżerva d-drittijiet kollha fi u għall-Applikazzjoni Liċenzjata mhux espressament mogħtija lilek taħt dan l-EULA Standard.

a. Skop tal-Liċenzja: Konċedent jagħtik liċenzja mhux trasferibbli biex tuża l-Applikazzjoni Liċenzjata fuq kwalunkwe prodott tad-ditta Apple li inti stess jew li tikkontrolla u kif permess mir-Regoli tal-Użu. It-termini ta’ dan l-EULA Standard se jirregolaw kwalunkwe kontenut, materjal, jew servizz aċċessibbli minn jew mixtrija fl-Applikazzjoni Liċenzjata kif ukoll titjib ipprovdut minn Konċedent li jissostitwixxi jew jissupplimenta l-Applikazzjoni Liċenzjata oriġinali, sakemm tali aġġornament ma jkunx akkumpanjat minn EULA Custom. Ħlief kif ipprovdut fir-Regoli tal-Użu, inti ma tistax tqassam jew tagħmel l-Applikazzjoni Liċenzjata disponibbli fuq netwerk fejn tista 'tintuża minn apparati multipli fl-istess ħin. Inti ma tistax tittrasferixxi, tqassam mill-ġdid jew tissottoliċenzja l-Applikazzjoni Liċenzjata u, jekk tbigħ l-Apparat Apple tiegħek lil parti terza, trid tneħħi l-Applikazzjoni Liċenzjata mill-Apparat Apple qabel tagħmel dan. Inti ma tistax tikkopja (ħlief kif permess minn din il-liċenzja u r-Regoli tal-Użu), tagħmel reverse engineering, tiżżarma, tipprova tikseb il-kodiċi sors ta’, timmodifika, jew toħloq xogħlijiet derivattivi tal-Applikazzjoni Liċenzjata, kwalunkwe aġġornamenti, jew kwalunkwe parti minnha ( ħlief kif u biss sal-punt li kwalunkwe restrizzjoni preċedenti hija pprojbita mil-liġi applikabbli jew sal-punt kif jista’ jkun permess mit-termini tal-liċenzjar li jirregolaw l-użu ta’ kwalunkwe komponenti open source inklużi mal-Applikazzjoni Liċenzjata).

b. Kunsens għall-Użu tad-Dejta: Taqbel li l-Konċedent jista’ jiġbor u juża dejta teknika u informazzjoni relatata—inkluża iżda mhux limitata għal informazzjoni teknika dwar it-tagħmir, is-sistema u s-softwer tal-applikazzjoni tiegħek, u l-periferali—li tinġabar perjodikament biex tiffaċilita l-provvista ta’ aġġornamenti tas-softwer. , appoġġ għall-prodott, u servizzi oħra lilek (jekk hemm) relatati mal-Applikazzjoni Liċenzjata. Il-konċedent jista' juża din l-informazzjoni, sakemm tkun f'forma li ma tidentifikx personalment, biex itejjeb il-prodotti tiegħu jew biex jipprovdilek servizzi jew teknoloġiji.

c. Terminazzjoni. Dan l-EULA Standard huwa effettiv sakemm jiġi tterminat minnek jew minn Konċedent. Id-drittijiet tiegħek taħt dan l-EULA Standard jintemmu awtomatikament jekk tonqos milli tikkonforma ma' xi wieħed mit-termini tiegħu.

d. Servizzi Esterni. L-Applikazzjoni Liċenzjata tista’ tippermetti aċċess għal servizzi u websajts tal-Konċedent u/jew ta’ partijiet terzi (kollettivament u individwalment, “Servizzi Esterni”). Inti taqbel li tuża s-Servizzi Esterni għar-riskju uniku tiegħek. Il-konċedent mhux responsabbli biex jeżamina jew jevalwa l-kontenut jew l-eżattezza ta’ kwalunkwe Servizz Estern ta’ parti terza, u m’għandux ikun responsabbli għal kwalunkwe Servizzi Esterni ta’ parti terza bħal dawn. Id-dejta murija minn kwalunkwe Applikazzjoni Liċenzjata jew Servizz Estern, inkluż iżda mhux limitat għal informazzjoni finanzjarja, medika u dwar il-post, hija għal skopijiet ta’ informazzjoni ġenerali biss u mhijiex garantita minn Konċedent jew l-aġenti tiegħu. M'intix ser tuża s-Servizzi Esterni b'xi mod li ma jkunx konsistenti mat-termini ta' dan l-EULA Standard jew li jikser id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tal-Konċedent jew ta' kwalunkwe parti terza. Inti taqbel li ma tużax is-Servizzi Esterni biex tħaffef, tabbuża, tfixkel, thedded jew tiffafama kwalunkwe persuna jew entità, u dak il-Konċedent mhux responsabbli għal tali użu. Is-Servizzi Esterni jistgħu ma jkunux disponibbli fil-lingwi kollha jew fil-Pajjiż ta' Oriġini tiegħek, u jistgħu ma jkunux xierqa jew disponibbli għall-użu f'xi post partikolari. Sal-punt li tagħżel li tuża tali Servizzi Esterni, inti biss responsabbli għall-konformità ma' kwalunkwe liġi applikabbli. Konċedent jirriserva d-dritt li jibdel, jissospendi, ineħħi, jiskonnettja jew jimponi restrizzjonijiet jew limiti ta’ aċċess fuq kwalunkwe Servizz Estern fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż jew responsabbiltà lejk.

e. L-EBDA GARANZIJA: INTI TIRRIKONOXXI U TAQBEL ESPLICITAMENT LI L-UŻU TA' L-APPLIKAZZJONI LIĊENZAT HUWA GĦAR-RISKJU UNIKA TIEGĦEK. SAL-MESSA MASSIMA PERMESSA MILL-LIĠI APPLIKABBLI, L-APPLIKAZZJONI LIĊenzjata U KULL SERVIZZ IMWETTQA JEW PROVVDUT MILL-APPLIKAZZJONI LIĊenzjata HUMA PROVDUTI “KIF INHI” U “KIF DISPONIBBLI,” BID-DISFATTI KOLLHA U MINGĦAJR GARANZIJA TA’ KULL TIP TA’ KOLLHA TA’ DISKOLLAZZJONI U GĦALL-KONDISKLAJENZA TA’ KULL TIP, U KUNDIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TA' L-APPLIKAZZJONI LIĊenzjata U KWALUNKWE SERVIZZI, KEW ESPRESSI, IMPLICITI, JEW STATUTORI, INKLUŻI, IMMA MHUX LIMITATI GĦAL, IL-GARANZIJI IMPLICITI U/JEW KUNDIZZJONIJIET TA' KUMMERĊJABILITÀ, TA' KWALITÀ SOdisfaċenti, TA' ADATTITÀ GĦALL-ACCURĊITÀ PARTIĊIPALI. , TA' TGĦAID KILQA, U TAN-NUQQAS TA' KISIR TA' DRITTIJIET TA' TERZI. L-EBDA INFORMAZZJONI JEW PARIR BIL-ORALI JEW BIL-MIKTUB MOGĦTIJA MILL-LICENZANT JEW IR-RAPPREŻENTANT AWTORIZZAT TIEGĦU MGĦANDU JĦOLQO GARANZIJA. GĦANDEK L-APPLIKAZZJONI JEW SERVIZZI LIĊenzjati JIRRIPROVAW DIFETTIŻI, INTI TASUPONI L-ISPEŻA KOLLHA TAS-SERVIZZ, TISWIJA, JEW KORREZZJONI KOLLHA MEĦTIEĠA. XI ĠURIŻDIZZJONIJIET MA JIPERMETUX L-ESKLUŻJONI TA’ GARANZIJI JEW LIMITAZZJONIJIET IMPLICITI FUQ ID-DRITTIJIET STATUTOJI APPLIKABBLI TA’ KONSUMATUR, GĦALhekk L-ESKLUŻJONI U L-LIMITAZZJONIJIET TA’ hawn fuq JISTGĦU MA JAPPLIKAW GĦALIK.

f. Limitazzjoni ta' Responsabbiltà. SAL-MEJN MHUX PROJBIT MILL-LIĠI, FL-EBDA KAŻ M’GĦANDU JKUN RESPONSABBLI GĦAL KORRIMENT PERSONALI JEW KWALUNKWE DANNI INĊIDENTALI, SPEĊJALI, INDIRETTI, JEW KONSEKWENZJALI, INKLUŻI, MINGĦAJR LIMITATION, DANNI GĦAL TELF TA’ PROFITTI, TELF TA’ NEGOZJU, INTERRUPP TA’ NEGOZJU. KWALUNKWE DANNI JEW TELF KUMMERĊJALI IEĦOR, LI JIRRIĦAW MINN JEW RELATATI MA' L-UŻU TIEGĦEK TA' JEW MA' L-INABILITÀ TIEGĦEK LI TUŻA L-APPLIKAZZJONI LIĊENZATA, IKUN KAWŻATA, IRrispettivament mit-TEORIA TAR-RESPONSABBILTÀ (KUNTRATT, VOLTA, JEW MOD IEĦOR) U ANKE JEKK IKUN AVVISAT POSSIBILITÀ TA' TALI DANNI. XI ĠURIŻDIZZJONIJIET MA Jħallux IL-LIMITAZZJONI TAR-RESPONSABBILTÀ GĦAL KORRIMENT PERSONALI, JEW TA’ DANNI INĊIDENTALI JEW KONSEKWENZJALI, GĦAL DIN IL-LIMITAZZJONI JISTA’ MA JAPPLIKAX GĦALIK. Fl-ebda każ m’għandha r-responsabbiltà totali tal-Konċedent lejk għad-danni kollha (minbarra kif jista’ jkun meħtieġ mil-liġi applikabbli f’każijiet li jinvolvu korriment personali) taqbeż l-ammont ta’ ħamsin dollaru ($50.00). Il-limitazzjonijiet ta' hawn fuq japplikaw anki jekk ir-rimedju ddikjarat hawn fuq jonqos mill-iskop essenzjali tiegħu.

g. Inti ma tistax tuża jew tesporta jew tesporta mill-ġdid l-Applikazzjoni Liċenzjata ħlief kif awtorizzat mil-liġi tal-Istati Uniti u l-liġijiet tal-ġurisdizzjoni li fiha nkisbet l-Applikazzjoni Liċenzjata. B'mod partikolari, iżda mingħajr limitazzjoni, l-Applikazzjoni Liċenzjata ma tistax tiġi esportata jew esportata mill-ġdid (a) f'xi pajjiżi embargati mill-Istati Uniti jew (b) lil xi ħadd fil-Lista ta' Ċittadini Maħtura Speċjalment tad-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti jew id-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti. Lista jew Lista ta' Entitajiet. Billi tuża l-Applikazzjoni Liċenzjata, inti tirrappreżenta u tiggarantixxi li ma tinsabx f'ebda pajjiż bħal dan jew f'xi lista bħal din. Inti taqbel ukoll li m'intix ser tuża dawn il-prodotti għal kwalunkwe skop ipprojbit mil-liġi tal-Istati Uniti, inkluż, mingħajr limitazzjoni, l-iżvilupp, id-disinn, il-manifattura jew il-produzzjoni ta' armi nukleari, missilistiċi jew kimiċi jew bijoloġiċi.

h. L-Applikazzjoni Liċenzjata u d-dokumentazzjoni relatata huma "Oġġetti Kummerċjali", kif dak it-terminu huwa definit fi 48 C.F.R. §2.101, li jikkonsisti minn “Softwer tal-Kompjuter Kummerċjali” u “Dokumentazzjoni tas-Softwer tal-Kompjuter Kummerċjali”, peress li tali termini huma użati f’48 C.F.R. §12.212 jew 48 C.F.R. §227.7202, kif applikabbli. Konsistenti ma’ 48 C.F.R. §12.212 jew 48 C.F.R. §227.7202-1 sa 227.7202-4, kif applikabbli, is-Softwer tal-Kompjuter Kummerċjali u d-Dokumentazzjoni tas-Softwer tal-Kompjuter Kummerċjali qed jiġu liċenzjati lill-utenti finali tal-Gvern tal-Istati Uniti (a) biss bħala Oġġetti Kummerċjali u (b) b’dawk id-drittijiet biss kif mogħtija lill-oħrajn kollha. utenti finali skont it-termini u l-kundizzjonijiet hawnhekk. Drittijiet mhux ippubblikati riżervati taħt il-liġijiet tad-drittijiet tal-awtur tal-Istati Uniti.

i. Ħlief sal-punt espressament ipprovdut fil-paragrafu li ġej, dan il-Ftehim u r-relazzjoni bejnek u Apple għandhom ikunu rregolati mil-liġijiet tal-Istat ta 'Kalifornja, esklużi d-dispożizzjonijiet tal-kunflitti tal-liġi tiegħu. Int u Apple jaqblu li jissottomettu għall-ġurisdizzjoni personali u esklussiva tal-qrati li jinsabu fil-kontea ta 'Santa Clara, California, biex isolvu kwalunkwe tilwima jew talba li tirriżulta minn dan il-Ftehim. Jekk (a) m'intix ċittadin tal-Istati Uniti; (b) inti ma toqgħodx fl-Istati Uniti; (c) m'intix qed taċċessa s-Servizz mill-Istati Uniti; u (d) inti ċittadin ta’ wieħed mill-pajjiżi identifikati hawn taħt, b’dan taqbel li kwalunkwe tilwima jew talba li tirriżulta minn dan il-Ftehim għandha tkun irregolata mil-liġi applikabbli mniżżla hawn taħt, mingħajr ma titqies xi dispożizzjonijiet ta’ kunflitt ta’ liġi, u int b'dan tissottometti b'mod irrevokabbli għall-ġurisdizzjoni mhux esklussiva tal-qrati li jinsabu fl-istat, provinċja jew pajjiż identifikati hawn taħt li l-liġi tagħhom tirregola:

Jekk inti ċittadin ta' kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea jew l-Isvizzera, in-Norveġja jew l-Iżlanda, il-liġi u l-forum li jirregolaw għandhom ikunu l-liġijiet u l-qrati tal-post ta' residenza tas-soltu tiegħek.

Speċifikament eskluża mill-applikazzjoni għal dan il-Ftehim hija dik il-liġi magħrufa bħala l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bejgħ Internazzjonali ta' Oġġetti.

Termini u Kundizzjonijiet ta' POTSY

Dawn it-Termini jirregolaw

the use of this Application, and,
any other related Agreement or legal relationship with the Owner

b’mod legalment vinkolanti. Kliem b'kapitali huma definiti fit-taqsima ddedikata rilevanti ta' dan id-dokument.

L-Utent għandu jaqra dan id-dokument bir-reqqa.

Għalkemm ir-relazzjoni kuntrattwali kollha relatata ma’ dawn il-Prodotti tidħol fiha biss is-Sid u l-Utenti, l-Utenti jirrikonoxxu u jaqblu li, fejn din l-Applikazzjoni tkun ġiet ipprovduta lilhom permezz tal-App Store tal-Apple, Apple tista’ tinforza dawn it-Termini bħala benefiċjarju ta’ parti terza. .

Din l-Applikazzjoni hija pprovduta minn:

TCS – The Ceramic School Ltd
Höhenstrasse 15,
Feldkirchen,
Karintja,
9560, l-Awstrija
VAT: ATU76323168

Email ta' kuntatt tas-sid: office@ceramic.school
X'għandu jkun jaf l-Utent f'daqqa t'għajn

Please note that some provisions in these Terms may only apply to certain categories of Users. In particular, certain provisions may only apply to Consumers or to those Users that do not qualify as Consumers. Such limitations are always explicitly mentioned within each affected clause. In the absence of any such mention, clauses apply to all Users.

The right of withdrawal only applies to European Consumers.

TERMINI TA 'UŻU

Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it-termini tal-użu dettaljati f'din it-taqsima japplikaw b'mod ġenerali meta tuża din l-Applikazzjoni.

Jistgħu japplikaw kundizzjonijiet ta' użu jew aċċess uniċi jew addizzjonali f'xenarji speċifiċi u f'każijiet bħal dawn huma indikati addizzjonalment f'dan id-dokument.

Billi tuża din l-Applikazzjoni, l-Utenti jikkonfermaw li jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

There are no restrictions for Users in terms of being Consumers or Business Users;

Users aren’t located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a “terrorist-supporting” country;
Users aren’t listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties;

Reġistrazzjoni tal-kont

Biex tuża s-Servizz, l-Utenti jistgħu jirreġistraw jew joħolqu kont tal-Utent, billi jipprovdu d-dejta jew l-informazzjoni kollha meħtieġa b'mod sħiħ u veri.
L-utenti jistgħu wkoll jużaw is-Servizz mingħajr ma jirreġistraw jew joħolqu kont tal-Utent, madankollu, dan jista 'jikkawża disponibbiltà limitata ta' ċerti karatteristiċi jew funzjonijiet.

L-utenti huma responsabbli biex iżommu l-kredenzjali tal-login tagħhom kunfidenzjali u sikuri. Għal din ir-raġuni, l-Utenti huma meħtieġa wkoll jagħżlu passwords li jilħqu l-ogħla standards ta’ saħħa permessi minn din l-Applikazzjoni.

Billi jirreġistraw, l-Utenti jaqblu li jkunu kompletament responsabbli għall-attivitajiet kollha li jseħħu taħt il-username u l-password tagħhom.
L-utenti huma meħtieġa li jinfurmaw immedjatament u mingħajr ambigwità lis-Sid permezz tad-dettalji ta’ kuntatt indikati f’dan id-dokument, jekk jaħsbu li l-informazzjoni personali tagħhom, inklużi iżda mhux limitati għal kontijiet tal-Utent, kredenzjali ta’ aċċess jew dejta personali, ġiet miksura, żvelata jew misruqa bla bżonn.
Kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta' kont

Ir-reġistrazzjoni tal-kontijiet tal-Utenti fuq din l-Applikazzjoni hija soġġetta għall-kundizzjonijiet deskritti hawn taħt. Billi jirreġistraw, l-Utenti jaqblu li jissodisfaw dawn il-kundizzjonijiet.

Accounts registered by bots or any other automated methods are not permitted.

Unless otherwise specified, each User must register only one account.

Unless explicitly permitted, a User account may not be shared with other persons.

Tterminazzjoni tal-kont

L-utenti jistgħu jtemmu l-kont tagħhom u jieqfu jużaw is-Servizz fi kwalunkwe ħin billi jagħmlu dan li ġej:

By using the tools provided for account termination on this Application.

By directly contacting the Owner at the contact details provided in this document.

Sospensjoni u tħassir tal-kont

Is-Sid jirriserva d-dritt, fid-diskrezzjoni unika tiegħu, li jissospendi jew iħassar fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż, kontijiet tal-Utenti li jqis mhux xierqa, offensivi jew li jiksru dawn it-Termini.

Is-sospensjoni jew it-tħassir tal-kontijiet tal-Utenti m'għandhomx jintitolaw lill-Utenti għal xi pretensjonijiet għal kumpens, danni jew rimborż.

Is-sospensjoni jew it-tħassir tal-kontijiet minħabba kawżi attribwibbli lill-Utent ma teżentax lill-Utent milli jħallas xi miżati jew prezzijiet applikabbli.
Kontenut fuq din l-Applikazzjoni

Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor jew rikonoxxibbli b'mod ċar, il-kontenut kollu disponibbli fuq din l-Applikazzjoni huwa proprjetà jew ipprovdut mis-Sid jew il-liċenzjaturi tiegħu.

Is-Sid jagħmel l-akbar sforz tiegħu biex jiżgura li l-kontenut ipprovdut fuq din l-Applikazzjoni ma jikser l-ebda dispożizzjonijiet legali applikabbli jew drittijiet ta’ partijiet terzi. Madankollu, jista 'mhux dejjem ikun possibbli li jinkiseb riżultat bħal dan.
F'każijiet bħal dawn, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe prerogattiva legali tal-Utenti biex jinfurzaw id-drittijiet tagħhom, l-Utenti huma ġentilment mitluba li preferibbilment jirrappurtaw ilmenti relatati billi jużaw id-dettalji ta 'kuntatt ipprovduti f'dan id-dokument.
Drittijiet rigward il-kontenut fuq din l-Applikazzjoni – Id-drittijiet kollha riżervati

Is-Sid għandu u jirriserva d-drittijiet kollha tal-proprjetà intellettwali għal kwalunkwe kontenut bħal dan.

L-utenti għalhekk ma jistgħux jużaw tali kontenut bl-ebda mod li mhux meħtieġ jew impliċitu fl-użu xieraq tas-Servizz.

B'mod partikolari, iżda mingħajr limitazzjoni, l-Utenti ma jistgħux jikkupjaw, iniżżlu, jaqsmu (lil hinn mil-limiti stabbiliti hawn taħt), jimmodifikaw, jittraduċu, jittrasformaw, jippubblikaw, jittrasmettu, ibigħu, jagħtu sottoliċenzja, jeditjaw, jittrasferixxu/assenjaw lil partijiet terzi jew joħolqu xogħlijiet derivattivi. mill-kontenut disponibbli fuq din l-Applikazzjoni, u lanqas ma tħalli lil xi parti terza tagħmel dan permezz tal-Utent jew it-tagħmir tiegħu, anki mingħajr l-għarfien tal-Utent.

Fejn iddikjarat b'mod espliċitu fuq din l-Applikazzjoni, l-Utent jista' jniżżel, jikkopja u/jew jaqsam xi kontenut disponibbli permezz ta' din l-Applikazzjoni għall-użu personali u mhux kummerċjali biss tagħha u sakemm l-attribuzzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur u l-attribuzzjonijiet l-oħra kollha mitluba mis-Sid ikunu implimentati b'mod korrett. .

Kwalunkwe limitazzjoni statutorja jew eċċezzjoni applikabbli għad-drittijiet tal-awtur għandha tibqa' mhux affettwata.
Kontenut ipprovdut mill-Utenti

Is-Sid jippermetti lill-Utenti jtellgħu, jaqsmu jew jipprovdu l-kontenut tagħhom stess għal din l-Applikazzjoni.

Billi jipprovdu kontenut għal din l-Applikazzjoni, l-Utenti jikkonfermaw li huma legalment permessi li jagħmlu dan u li mhumiex qed jiksru xi dispożizzjonijiet statutorji u/jew drittijiet ta’ partijiet terzi.

Aktar għarfien dwar kontenut aċċettabbli jistgħu jinstabu fit-taqsima ta 'dawn it-Termini li jagħtu dettalji dwar l-użi aċċettabbli.
Drittijiet dwar kontenut ipprovdut mill-Utenti

L-utenti jirrikonoxxu u jaċċettaw li billi jipprovdu l-kontenut tagħhom stess fuq din l-Applikazzjoni huma jagħtu lis-Sid liċenzja mhux esklussiva, kompletament imħallas u ħielsa mir-royalties biex jipproċessa tali kontenut biss għat-tħaddim u l-manutenzjoni ta’ din l-Applikazzjoni kif meħtieġ kuntrattwalment.

Sal-limitu permess mil-liġi applikabbli, l-Utenti jirrinunzjaw għal kwalunkwe dritt morali b'rabta mal-kontenut li jipprovdu lil din l-Applikazzjoni.

L-utenti jirrikonoxxu, jaċċettaw u jikkonfermaw li l-kontenut kollu li jipprovdu permezz ta’ din l-Applikazzjoni huwa pprovdut soġġett għall-istess kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti għall-kontenut f’din l-Applikazzjoni.
Responsabbiltà għall-kontenut ipprovdut

L-utenti huma biss responsabbli għal kwalunkwe kontenut li jtellgħu, ipoġġu, jaqsmu, jew jipprovdu permezz ta' din l-Applikazzjoni. L-utenti jirrikonoxxu u jaċċettaw li s-Sid ma jiffiltrax jew jimmodera tali kontenut.

Madankollu, is-Sid jirriserva d-dritt li jneħħi, iħassar jew jimblokka tali kontenut fid-diskrezzjoni tiegħu stess u, mingħajr avviż minn qabel, li jiċħad lill-Utent li jtella’ aċċess għal din l-Applikazzjoni:

upon becoming aware of any (alleged) violation of these Terms, any third-party rights, or applicable law, based on such content;
if a notice of infringement of intellectual property rights is received;
if a notice of violation of a third party’s privacy, including their intimate privacy, is received;
upon order of a public authority; or
where the Owner is made aware that the content, while being accessible via this Application, may represent a risk for Users, third parties and/or the availability of the Service.

It-tneħħija, it-tħassir jew l-imblukkar tal-kontenut m'għandhomx jintitolaw lill-Utenti li pprovdew tali kontenut jew li huma responsabbli għalih, għal kwalunkwe pretensjoni għal kumpens, danni jew rimborż.

L-utenti jaqblu li jżommu lis-Sid bla ħsara minn u kontra kwalunkwe pretensjoni affermata u/jew ħsara mġarrba minħabba l-kontenut li pprovdew lil jew ipprovdew permezz ta’ din l-Applikazzjoni.
Tneħħija ta' kontenut minn partijiet ta' din l-Applikazzjoni disponibbli permezz tal-App Store

Jekk il-kontenut irrappurtat jitqies oġġezzjonabbli, dan jitneħħa fi żmien 24 siegħa u l-Utent li pprovda l-kontenut jiġi pprojbit milli juża s-Servizz.
Aċċess għal riżorsi esterni

Permezz ta’ din l-Applikazzjoni l-Utenti jista’ jkollhom aċċess għal riżorsi esterni pprovduti minn partijiet terzi. L-utenti jirrikonoxxu u jaċċettaw li s-Sid ma għandu l-ebda kontroll fuq dawn ir-riżorsi u għalhekk mhuwiex responsabbli għall-kontenut u d-disponibbiltà tagħhom.

Kundizzjonijiet applikabbli għal kwalunkwe riżorsi pprovduti minn partijiet terzi, inklużi dawk applikabbli għal kwalunkwe għotja possibbli ta’ drittijiet fil-kontenut, jirriżultaw minn kull termini u kundizzjonijiet ta’ partijiet terzi bħal dawn jew, fin-nuqqas ta’ dawk, liġi statutorja applikabbli.

B'mod partikolari, fuq din l-Applikazzjoni Utenti jistgħu jaraw reklami pprovduti minn partijiet terzi. Is-Sid ma jikkontrollax jew jimmodera r-reklami murija permezz ta’ din l-Applikazzjoni. Jekk l-Utenti jikklikkjaw fuq kwalunkwe reklam bħal dan, ikunu qed jinteraġixxu ma' kwalunkwe parti terza responsabbli għal dak ir-riklam.

Is-Sid mhuwiex responsabbli għal kwalunkwe kwistjoni li tirriżulta minn tali interazzjoni ma 'partijiet terzi, bħal kull ħaġa li tirriżulta minn żjarat ta' websajts ta 'partijiet terzi jew billi tuża kontenut ta' partijiet terzi.
Użu aċċettabbli

Din l-Applikazzjoni u s-Servizz jistgħu jintużaw biss fl-ambitu ta’ dak li huma pprovduti għalih, taħt dawn it-Termini u l-liġi applikabbli.

L-utenti huma unikament responsabbli biex jiżguraw li l-użu tagħhom ta’ din l-Applikazzjoni u/jew is-Servizz ma jikser l-ebda liġi, regolamenti jew drittijiet ta’ partijiet terzi applikabbli.

Għalhekk, is-Sid jirriserva d-dritt li jieħu kwalunkwe miżura xierqa biex jipproteġi l-interessi leġittimi tiegħu inkluż billi jiċħad lill-Utenti l-aċċess għal din l-Applikazzjoni jew is-Servizz, it-terminazzjoni tal-kuntratti, ir-rappurtar ta’ kwalunkwe mġiba ħażina mwettqa permezz ta’ din l-Applikazzjoni jew is-Servizz lill-awtoritajiet kompetenti – bħal ġudizzjarji. jew awtoritajiet amministrattivi – kull meta l-Utenti jimpenjaw ruħhom jew huma suspettati li jidħlu fi kwalunkwe waħda mill-attivitajiet li ġejjin:

violate laws, regulations and/or these Terms;
infringe any third-party rights;
considerably impair the Owner’s legitimate interests;
offend the Owner or any third party.

"Għid lil ħabib"

Din l-Applikazzjoni tagħti lill-Utenti l-opportunità li jirċievu vantaġġi jekk, bħala riżultat tar-rakkomandazzjoni tagħhom, kwalunkwe Utent ġdid jixtri Prodott offrut fuq din l-Applikazzjoni.
Sabiex jieħdu vantaġġ minn din l-offerta, l-Utenti jistgħu jistiednu oħrajn biex jixtru l-Prodotti fuq din l-Applikazzjoni billi jibagħtulhom kodiċi ta’ għid lil ħabib ipprovdut mis-Sid. Kodiċi bħal dawn jistgħu jinfdew darba biss.
Jekk meta tixtri l-Prodotti fuq din l-Applikazzjoni xi waħda mill-persuni mistiedna tifdi kodiċi ta’ għid lil ħabib, l-Utent li jistiednu għandu jirċievi l-vantaġġ jew il-benefiċċju (bħal: tnaqqis fil-prezz, karatteristika ta’ servizz addizzjonali, titjib eċċ.) speċifikat fuq din l-Applikazzjoni.
Il-kodiċijiet Tell-a-friend jistgħu jkunu limitati għal Prodotti speċifiċi fost dawk offruti fuq din l-Applikazzjoni.

Is-Sid jirriserva d-dritt li jtemm l-offerta fi kwalunkwe ħin fid-diskrezzjoni tiegħu stess.

Filwaqt li l-ebda limitazzjoni ġenerali ma tapplika għan-numru ta’ persuni li jistgħu jiġu mistiedna, l-ammont ta’ vantaġġ jew benefiċċju li kull Utent li jistiedna jista’ jirċievi, jista’ jkun limitat.
TERMINI U KUNDIZZJONIJIET TAL-BEJGĦ
Prodotti Mħallsa

Uħud mill-Prodotti pprovduti fuq din l-Applikazzjoni, bħala parti mis-Servizz, huma pprovduti fuq il-bażi tal-ħlas.

Il-miżati, it-tul u l-kundizzjonijiet applikabbli għax-xiri ta’ tali Prodotti huma deskritti hawn taħt u fit-taqsimiet iddedikati ta’ din l-Applikazzjoni.

Biex jixtri Prodotti, l-Utent irid jirreġistra jew jidħol f'din l-Applikazzjoni.
Deskrizzjoni tal-prodott

Prezzijiet, deskrizzjonijiet jew disponibbiltà tal-Prodotti huma deskritti fit-taqsimiet rispettivi ta’ din l-Applikazzjoni u huma soġġetti għal tibdil mingħajr avviż.

Filwaqt li l-Prodotti fuq din l-Applikazzjoni huma ppreżentati bl-akbar preċiżjoni teknikament possibbli, ir-rappreżentazzjoni fuq din l-Applikazzjoni permezz ta’ kwalunkwe mezz (inkluż, skont il-każ, materjal grafiku, stampi, kuluri, ħsejjes) hija għal referenza biss u ma timplika l-ebda garanzija dwar il- karatteristiċi tal-Prodott mixtri.

Il-karatteristiċi tal-Prodott magħżul se jiġu deskritti fil-qosor matul il-proċess tax-xiri.
Proċess ta' xiri

Kwalunkwe passi meħuda mill-għażla ta' Prodott għal sottomissjoni ta' ordni jagħmlu parti mill-proċess tax-xiri.

Il-proċess tax-xiri jinkludi dawn il-passi:

Users must choose the desired Product and verify their purchase selection.
After having reviewed the information displayed in the purchase selection, Users may place the order by submitting it.

Sottomissjoni ta' ordni

Meta l-Utent jissottometti ordni, japplika dan li ġej:

The submission of an order determines contract conclusion and therefore creates for the User the obligation to pay the price, taxes and possible further fees and expenses, as specified on the order page.
In case the purchased Product requires an action from the User, such as the provision of personal information or data, specifications or special wishes, the order submission creates an obligation for the User to cooperate accordingly.
Upon submission of the order, Users will receive a receipt confirming that the order has been received.

In-notifiki kollha relatati mal-proċess tax-xiri deskritt għandhom jintbagħtu lill-indirizz tal-email ipprovdut mill-Utent għal tali skopijiet.
Prezzijiet

L-utenti huma infurmati matul il-proċess tax-xiri u qabel is-sottomissjoni tal-ordni, dwar kwalunkwe miżati, taxxa u spejjeż (inklużi, jekk ikun hemm, spejjeż tal-kunsinna) li se jiġu ċċarġjati.

Il-prezzijiet fuq din l-Applikazzjoni huma murija:

either exclusive or inclusive of any applicable fees, taxes and costs, depending on the section the User is browsing.

Offerti u roħs

Is-Sid jista' joffri roħs jew jipprovdi offerti speċjali għax-xiri ta' Prodotti. Kwalunkwe offerta jew skont bħal dawn għandhom dejjem ikunu soġġetti għall-kriterji ta’ eliġibbiltà u t-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti fit-taqsima korrispondenti ta’ din l-Applikazzjoni.

L-offerti u l-iskontijiet dejjem jingħataw fid-diskrezzjoni unika tas-Sid.

Offerti jew skontijiet ripetuti jew rikorrenti ma joħolqu l-ebda pretensjoni/titolu jew dritt li l-Utenti jistgħu jinfurzaw fil-futur.

Skont il-każ, skontijiet jew offerti għandhom ikunu validi għal żmien limitat biss jew sakemm jispiċċaw l-istokks. Jekk offerta jew skont ikun limitat biż-żmien, l-indikazzjonijiet tal-ħin jirreferu għaż-żona tal-ħin tas-Sid, kif indikat fid-dettalji tal-post tas-Sid f'dan id-dokument, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.
kupuni

Offerti jew roħs jistgħu jkunu bbażati fuq Kupuni.

Jekk iseħħ ksur tal-kundizzjonijiet applikabbli għall-Kupuni, is-Sid jista' b'mod leġittimu jirrifjuta li jwettaq l-obbligi kuntrattwali tiegħu u jirriserva espressament id-dritt li jieħu azzjoni legali xierqa biex jipproteġi d-drittijiet u l-interessi tiegħu.

Minkejja d-dispożizzjonijiet ta’ hawn taħt, kull regola addizzjonali jew diverġenti applikabbli għall-użu tal-Kunun murija fil-paġna ta’ informazzjoni korrispondenti jew fuq il-Kupun innifsu għandha dejjem tipprevali.

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, dawn ir-regoli japplikaw għall-użu tal-Kupuni:

Each Coupon is only valid when used in the manner and within the timeframe specified on the website and/or the Coupon;
A Coupon may only be applied, in its entirety, at the actual time of purchase – partial use is not permitted;
Unless otherwise stated, single-use Coupons may only be used once per purchase and therefore may only be applied a single time even in cases involving installment-based purchases;
A Coupon cannot be applied cumulatively;
The Coupon must be redeemed exclusively within the time specified in the offer. After this period, the Coupon will automatically expire, precluding any possibility for the User to claim the relevant rights, including cash-out;
The User is not entitled to any credit/refund/compensation if there is a difference between the value of the Coupon and the redeemed value;
The Coupon is intended solely for non–commercial use. Any reproduction, counterfeiting and commercial trade of the Coupon is strictly forbidden, along with any illegal activity related to the purchase and/or use of the Coupon.

Metodi ta 'ħlas

Informazzjoni relatata mal-metodi ta' ħlas aċċettati ssir disponibbli matul il-proċess tax-xiri.

Xi metodi ta' ħlas jistgħu jkunu disponibbli biss soġġetti għal kundizzjonijiet jew ħlasijiet addizzjonali. F'każijiet bħal dawn, informazzjoni relatata tista' tinstab fit-taqsima ddedikata ta' din l-Applikazzjoni.

Il-ħlasijiet kollha huma pproċessati b'mod indipendenti permezz ta 'servizzi ta' partijiet terzi. Għalhekk, din l-Applikazzjoni ma tiġbor l-ebda informazzjoni dwar il-ħlas – bħad-dettalji tal-karta ta’ kreditu – iżda tirċievi biss notifika ladarba l-ħlas ikun tlesta b’suċċess.

Jekk ħlas permezz tal-metodi disponibbli jfalli jew jiġi rrifjutat mill-fornitur tas-servizz tal-ħlas, is-Sid m'għandu jkun taħt l-ebda obbligu li jwettaq l-ordni tax-xiri. Jekk ħlas jonqos jew jiġi rrifjutat, is-Sid jirriserva d-dritt li jitlob kwalunkwe spejjeż jew danni relatati mingħand l-Utent.
Ħlas tal-prezz bin-nifs

Il-ħlas tal-prezz tax-xiri jista' jsir f'żewġ pagamenti jew aktar, sad-dati ta' skadenza speċifikati fuq din l-Applikazzjoni jew ikkomunikati mod ieħor mis-Sid.
Prodotti speċifiċi jistgħu jiġu esklużi minn dan il-mudell ta' ħlas.
Jekk l-Utent jonqos milli jilħaq xi waħda mill-iskadenzi tal-ħlas, l-ammont pendenti kollu għandu jsir immedjatament dovut u pagabbli.
Awtorizzazzjoni għal ħlas PayPal futur

Jekk l-Utenti jawtorizzaw il-karatteristika ta' PayPal li tippermetti xiri fil-futur, din l-Applikazzjoni se taħżen kodiċi ta' identifikazzjoni marbut mal-kont PayPal tal-Utenti. Dan se jawtorizza lil din l-Applikazzjoni biex tipproċessa awtomatikament ħlasijiet għal xiri fil-futur jew pagamenti bin-nifs rikorrenti ta 'xiri tal-passat.

Din l-awtorizzazzjoni tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin, jew billi tikkuntattja lis-Sid jew billi tbiddel is-settings tal-utent offruti minn PayPal.
Xiri permezz tal-app store

Din l-Applikazzjoni jew Prodotti speċifiċi disponibbli għall-bejgħ fuq din l-Applikazzjoni għandhom jinxtraw permezz ta’ app store ta’ parti terza. Biex jaċċessaw tali xiri, l-Utenti għandhom isegwu l-istruzzjonijiet provduti fuq il-ħanut online rilevanti (bħal “Apple App Store” jew “Google Play”), li jistgħu jvarjaw skont l-apparat partikolari li qed jintuża.

Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, ix-xiri magħmul permezz ta' ħwienet online ta' partijiet terzi huma wkoll soġġetti għal tali termini u kundizzjonijiet ta' partijiet terzi, li, f'każ ta' kwalunkwe inkonsistenza jew kunflitt, għandhom dejjem jipprevalu fuq dawn it-Termini.

L-utenti li jixtru permezz ta' ħwienet online ta' partijiet terzi bħal dawn għandhom għalhekk jaqraw b'attenzjoni tali termini u kundizzjonijiet tal-bejgħ u jaċċettawhom.
Żamma tas-sjieda tal-Prodott

Sakemm il-ħlas tal-prezz totali tax-xiri jasal mis-Sid, kwalunkwe Prodotti ordnati m'għandhomx isiru proprjetà tal-Utent.
Żamma ta' drittijiet ta' użu

L-utenti ma jakkwistaw l-ebda drittijiet biex jużaw il-Prodott mixtri sakemm il-prezz totali tax-xiri jasal mis-Sid.
Dritt kuntrattwali ta' tħassir

Is-Sid jagħti lill-Utenti dritt kuntrattwali li jikkanċellaw ix-xiri taħt it-termini u l-kundizzjonijiet deskritti fit-taqsima rilevanti ta’ din l-Applikazzjoni fi żmien 30 jum mill-konklużjoni tal-kuntratt.
kunsinna
Kunsinna ta' kontenut diġitali

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, il-kontenut diġitali mixtri fuq din l-Applikazzjoni jitwassal permezz tat-tniżżil fuq l-apparat(i) magħżul(a) mill-Utenti.

L-utenti jirrikonoxxu u jaċċettaw li sabiex tniżżel u/jew tuża l-Prodott, l-apparat(i) maħsub(i) u s-softwer rispettiv tiegħu (inklużi s-sistemi operattivi) għandhom ikunu legali, użati b’mod komuni, aġġornati, u konsistenti mas-suq attwali. standards.

L-utenti jirrikonoxxu u jaċċettaw li l-abbiltà li tniżżel il-Prodott mixtri tista’ tkun limitata fiż-żmien u fl-ispazju.
Prestazzjoni ta' servizzi

Is-servizz mixtri għandu jitwettaq jew isir disponibbli fiż-żmien speċifikat fuq din l-Applikazzjoni jew kif ikkomunikat qabel is-sottomissjoni tal-ordni.
It-tul tal-kuntratt
Abbonamenti

L-abbonamenti jippermettu lill-Utenti jirċievu Prodott kontinwament jew regolarment matul iż-żmien. Dettalji dwar it-tip ta' abbonament u terminazzjoni huma deskritti hawn taħt.
Abbonamenti miftuħa

L-abbonamenti mħallsa jibdew fil-jum li fih is-Sid jirċievi l-ħlas.

Sabiex jinżammu l-abbonamenti, l-Utenti għandhom iħallsu l-miżata rikorrenti meħtieġa fil-ħin. In-nuqqas ta' dan jista' jikkawża interruzzjonijiet fis-servizz.
Abbonamenti trattati permezz ta 'Apple ID

L-utenti jistgħu jabbonaw għal Prodott billi jużaw l-Apple ID assoċjat mal-kont tal-App Store tal-Apple tagħhom billi jużaw il-proċess rilevanti fuq din l-Applikazzjoni. Meta jagħmlu dan, l-Utenti jirrikonoxxu u jaċċettaw dan

any payment due shall be charged to their Apple ID account;
subscriptions are automatically renewed for the same duration unless the User cancels at least 24 hours before the current period expires;
any and all fees or payments due for renewal will be charged within 24-hours before the end of the current period;
subscriptions can be managed or cancelled in the Users’ Apple App Store account settings.

Dan ta' hawn fuq għandu jipprevali fuq kwalunkwe dispożizzjoni konfliġġenti jew diverġenti ta' dawn it-Termini.
terminazzjoni

L-abbonamenti jistgħu jiġu mitmuma billi jintbagħat avviż ta’ terminazzjoni ċar u mhux ambigwu lis-Sid bl-użu tad-dettalji ta’ kuntatt ipprovduti f’dan id-dokument, jew — jekk applikabbli — billi jintużaw il-kontrolli korrispondenti ġewwa din l-Applikazzjoni.
Terminazzjoni ta' abbonamenti miftuħa

Abbonamenti miftuħa jistgħu jiġu mitmuma fi kwalunkwe ħin billi jintbagħat avviż ta’ terminazzjoni ċar u mhux ambigwu lis-Sid bl-użu tad-dettalji ta’ kuntatt ipprovduti f’dan id-dokument, jew — jekk applikabbli — billi jintużaw il-kontrolli korrispondenti ġewwa din l-Applikazzjoni.

It-terminazzjonijiet għandhom jidħlu fis-seħħ 7 ijiem wara li l-avviż tat-terminazzjoni jkun wasal mis-Sid.
Drittijiet tal-utent
Dritt ta 'rtirar

Sakemm ma japplikawx eċċezzjonijiet, l-Utent jista' jkun eliġibbli li jirtira mill-kuntratt fil-perjodu speċifikat hawn taħt (ġeneralment 14-il jum), għal kwalunkwe raġuni u mingħajr ġustifikazzjoni. L-utenti jistgħu jitgħallmu aktar dwar il-kundizzjonijiet tal-irtirar f'din it-taqsima.
Għal min japplika d-dritt tal-irtirar

Sakemm ma tissemmax xi eċċezzjoni applikabbli hawn taħt, Utenti li huma Konsumaturi Ewropej jingħataw dritt ta' kanċellazzjoni statutorju skont ir-regoli tal-UE, biex jirtiraw minn kuntratti li jsiru onlajn (kuntratti mill-bogħod) fil-perjodu speċifikat applikabbli għall-każ tagħhom, għal kwalunkwe raġuni u mingħajr ġustifikazzjoni.

Utenti li ma jaqblux ma' din il-kwalifika, ma jistgħux jibbenefikaw mid-drittijiet deskritti f'din it-taqsima.
Eżerċizzju tad-dritt ta' rtirar

Biex jeżerċitaw id-dritt tal-irtirar tagħhom, l-Utenti għandhom jibagħtu lis-Sid dikjarazzjoni inekwivokabbli tal-intenzjoni tagħhom li jirtiraw mill-kuntratt.

Għal dan il-għan, l-Utenti jistgħu jużaw il-mudell tal-formola tal-irtirar disponibbli minn ġewwa t-taqsima "definizzjonijiet" ta 'dan id-dokument. L-utenti huma, madankollu, liberi li jesprimu l-intenzjoni tagħhom li jirtiraw mill-kuntratt billi jagħmlu dikjarazzjoni inekwivokabbli bi kwalunkwe mod ieħor xieraq. Sabiex jilħqu l-iskadenza li fiha jistgħu jeżerċitaw dan id-dritt, l-Utenti għandhom jibagħtu l-avviż tal-irtirar qabel jiskadi l-perjodu tal-irtirar.

Meta jiskadi l-perjodu ta' rtirar?

Regarding the purchase of a service, the withdrawal period expires 14 days after the day that the contract is entered into, unless the User has waived the withdrawal right.

In case of purchase of a digital content not supplied in a tangible medium, the withdrawal period expires 14 days after the day that the contract is entered into, unless the User has waived the withdrawal right.

Effetti ta' rtirar

L-utenti li jirtiraw b'mod korrett minn kuntratt jiġu rimborżati mis-Sid għall-ħlasijiet kollha magħmula lis-Sid, inklużi, jekk ikun hemm, dawk li jkopru l-ispejjeż tal-kunsinna.

Madankollu, kwalunkwe spiża addizzjonali li tirriżulta mill-għażla ta’ metodu ta’ kunsinna partikolari għajr it-tip ta’ kunsinna standard l-inqas għali offrut mis-Sid, mhux se jiġu rimborżati.

Tali rimborż għandu jsir mingħajr dewmien żejjed u, fi kwalunkwe każ, mhux aktar tard minn 14-il jum mill-jum li fih is-Sid jiġi infurmat bid-deċiżjoni tal-Utent li jirtira mill-kuntratt. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor mal-Utent, ir-rimborżi se jsiru bl-użu tal-istess mezz ta’ ħlas kif użat għall-ipproċessar tat-tranżazzjoni inizjali. Fi kwalunkwe każ, l-Utent m'għandu jeħel l-ebda spejjeż jew miżati bħala riżultat ta' tali rimborż.
…fuq ix-xiri ta’ servizzi

Fejn Utent jeżerċita d-dritt tal-irtirar wara li jkun talab li s-servizz jitwettaq qabel jiskadi l-perjodu tal-irtirar, l-Utent għandu jħallas lis-Sid ammont li jkun proporzjonat mal-parti tas-servizz ipprovdut.

Tali ħlas għandu jiġi kkalkulat abbażi tat-tariffa miftiehma kuntrattwalment, u jkun proporzjonali għall-parti tas-servizz ipprovdut sakemm l-Utent jirtira, meta mqabbel mal-kopertura sħiħa tal-kuntratt.
Drittijiet tal-Utent tar-Renju Unit
Dritt li tikkanċella

Sakemm ma japplikawx eċċezzjonijiet, Utenti li huma Konsumaturi fir-Renju Unit għandhom dritt legali ta' kanċellazzjoni taħt il-liġi tar-Renju Unit u jistgħu jkunu eliġibbli li jirtiraw minn kuntratti magħmula onlajn (kuntratti mill-bogħod) fil-perjodu speċifikat hawn taħt (ġeneralment 14-il jum), għal kwalunkwe raġuni u mingħajr ġustifikazzjoni.

Utenti li ma jikkwalifikawx bħala Konsumaturi, ma jistgħux jibbenefikaw mid-drittijiet deskritti f'din it-taqsima. L-utenti jistgħu jitgħallmu aktar dwar il-kundizzjonijiet tal-kanċellazzjoni f'din it-taqsima.
Eżerċizzju tad-dritt li tikkanċella

Biex jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jikkanċellaw, l-Utenti għandhom jibagħtu lis-Sid dikjarazzjoni inekwivokabbli tal-intenzjoni tagħhom li jirtiraw mill-kuntratt. Għal dan il-għan, l-Utenti jistgħu jużaw il-mudell tal-formola tal-irtirar disponibbli minn ġewwa t-taqsima "definizzjonijiet" ta 'dan id-dokument. L-utenti huma, madankollu, liberi li jesprimu l-intenzjoni tagħhom li jirtiraw mill-kuntratt billi jagħmlu dikjarazzjoni inekwivokabbli bi kwalunkwe mod ieħor xieraq. Sabiex jilħqu l-iskadenza li fiha jistgħu jeżerċitaw dan id-dritt, l-Utenti għandhom jibagħtu l-avviż tal-irtirar qabel jiskadi l-perjodu tal-kanċellazzjoni. Meta jiskadi l-perjodu ta' kanċellazzjoni?

Regarding the purchase of goods, the cancellation period expires 14 days after the day on which the User or a third party – other than the carrier and designated by the User – takes physical possession of the goods.
Regarding the purchase of several goods ordered together but delivered separately or in case of purchase of a single good consisting of multiple lots or pieces delivered separately, the cancellation period expires 14 days after the day on which the User or a third party – other than the carrier and designated by the User – acquires physical possession of the last good, lot or piece.

Effetti ta' tħassir

L-utenti li jirtiraw b'mod korrett minn kuntratt jiġu rimborżati mis-Sid għall-ħlasijiet kollha magħmula lis-Sid, inklużi, jekk ikun hemm, dawk li jkopru l-ispejjeż tal-kunsinna.

Madankollu, kwalunkwe spiża addizzjonali li tirriżulta mill-għażla ta’ metodu ta’ kunsinna partikolari għajr it-tip ta’ kunsinna standard l-inqas għali offrut mis-Sid, mhux se jiġu rimborżati.

Tali rimborż għandu jsir mingħajr dewmien żejjed u, fi kwalunkwe każ, mhux aktar tard minn 14-il jum mill-jum li fih is-Sid jiġi infurmat bid-deċiżjoni tal-Utent li jirtira mill-kuntratt. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor mal-Utent, ir-rimborżi se jsiru bl-użu tal-istess mezz ta’ ħlas kif użat għall-ipproċessar tat-tranżazzjoni inizjali. Fi kwalunkwe każ, l-Utent m'għandu jeħel l-ebda spejjeż jew miżati bħala riżultat ta' tali rimborż.
…fuq ix-xiri ta’ oġġetti fiżiċi

Sakemm is-Sid ma jkunx offra li jiġbor l-oġġetti, l-Utenti għandhom jibagħtu lura l-oġġetti jew jgħadduhom lis-Sid, jew lil persuna awtorizzata minn dan tal-aħħar biex tirċievi l-oġġetti, mingħajr dewmien żejjed u fi kwalunkwe każ fi żmien 14-il jum mill-ġurnata. li fuqha kkomunikaw id-deċiżjoni tagħhom li jirtiraw mill-kuntratt.

L-iskadenza tintlaħaq jekk il-merkanzija tingħata lit-trasportatur, jew inkella rritornata kif indikat hawn fuq, qabel l-iskadenza tal-perjodu ta' 14-il jum għar-ritorn tal-merkanzija. Ir-rimborż jista' jinżamm sal-wasla tal-merkanzija, jew sakemm l-Utenti jkunu pprovdew evidenza li rritornaw il-merkanzija, liema minnhom tkun l-ewwel.

L-utenti għandhom ikunu responsabbli biss għal kwalunkwe valur imnaqqas tal-merkanzija li jirriżulta mill-immaniġġjar tal-merkanzija barra minn dak li huwa meħtieġ biex tiġi stabbilita n-natura, il-karatteristiċi u l-funzjonament tagħhom.

L-ispejjeż tar-ritorn tal-merkanzija jitħallsu mill-Utent.
Drittijiet tal-Utent Brażiljan
Dritt ta' Dispjaċir

Sakemm ma tiġix iddikjarata eċċezzjoni applikabbli hawn taħt, Utenti li huma Konsumaturi fil-Brażil għandhom dritt legali ta' dispjaċir taħt il-liġi Brażiljana. Dan ifisser li l-Konsumatur għandu d-dritt li jirtira minn kuntratti magħmula online (kuntratti mill-bogħod jew kwalunkwe kuntratt iffirmat lil hinn mill-post tan-negozju) fi żmien sebat (7) ijiem mid-data li fiha l-kuntratt ikun sar jew ir-riċevuta tal-prodott jew servizz, għal kwalunkwe raġuni u mingħajr ġustifikazzjoni. Utenti li ma jikkwalifikawx bħala Konsumaturi, ma jistgħux jibbenefikaw mid-drittijiet deskritti f'din it-taqsima. Id-dritt ta’ dispjaċir jista’ jiġi eżerċitat mill-Konsumatur permezz ta’ kanali ta’ kuntatt elenkati fil-bidu ta’ dan id-Dokument u skont il-linji gwida f’din it-Taqsima.
L-eżerċizzju tad-dritt ta' dispjaċir

Biex jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta’ dispjaċir, l-Utenti għandhom jibagħtu lis-Sid dikjarazzjoni inekwivokabbli tal-intenzjoni tagħhom li jirtiraw mill-kuntratt. Għal dan il-għan, l-Utenti jistgħu jużaw il-mudell tal-formola tal-irtirar disponibbli minn ġewwa t-taqsima "definizzjonijiet" ta 'dan id-dokument. L-utenti huma, madankollu, liberi li jesprimu l-intenzjoni tagħhom li jirtiraw mill-kuntratt billi jagħmlu dikjarazzjoni inekwivokabbli bi kwalunkwe mod ieħor xieraq. Sabiex jilħqu l-iskadenza li fiha jistgħu jeżerċitaw dan id-dritt, l-Utenti għandhom jibagħtu l-avviż ta’ dispjaċir qabel ma jiskadi l-perjodu ta’ dispjaċir. Meta jiskadi l-perjodu ta’ dispjaċir?

Regarding the purchase of goods, the regret period expires seven (7) days after the day on which the User or a third party designated by the User – other than the carrier – receives the goods.

Regarding the purchase of several goods ordered together but delivered separately, or in case of the purchase of a single good consisting of multiple lots or pieces delivered separately, the regret period expires seven (7) days after the day on which the User or a third party designated by the User – other than the carrier receives the last good, lot or piece.

Effetti ta' dispjaċir

L-utenti li jirtiraw b'mod korrett minn kuntratt jiġu rimborżati mis-Sid għall-ħlasijiet kollha magħmula lis-Sid, inklużi, jekk ikun hemm, dawk li jkopru l-ispejjeż tal-kunsinna.

Madankollu, kwalunkwe spiża addizzjonali li tirriżulta mill-għażla ta’ metodu ta’ kunsinna partikolari għajr it-tip ta’ kunsinna standard l-inqas għali offrut mis-Sid, mhux se jiġu rimborżati.

Tali rimborż għandu jsir mingħajr dewmien żejjed u, fi kwalunkwe każ, mhux aktar tard minn 14-il jum mill-jum li fih is-Sid jiġi infurmat bid-deċiżjoni tal-Utent li jirtira mill-kuntratt jew ir-ritorn attwali tal-prodott, skont liema jseħħ aktar tard. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor mal-Utent, ir-rimborżi se jsiru bl-użu tal-istess mezz ta’ ħlas kif użat għall-ipproċessar tat-tranżazzjoni inizjali. Fi kwalunkwe każ, l-Utent m'għandu jeħel l-ebda spejjeż jew miżati bħala riżultat ta' tali rimborż.
…fuq ix-xiri ta’ oġġetti fiżiċi

Sakemm is-Sid ma jkunx offra li jiġbor l-oġġetti, l-Utenti għandhom jibagħtu lura l-oġġetti jew jgħadduhom lis-Sid, jew lil persuna awtorizzata minn dan tal-aħħar biex tirċievi l-oġġetti, mingħajr dewmien żejjed u fi kwalunkwe każ fi żmien 14-il jum mill-ġurnata. li fuqha kkomunikaw id-deċiżjoni tagħhom li jirtiraw mill-kuntratt.

L-iskadenza tintlaħaq jekk il-merkanzija tingħata lit-trasportatur, jew inkella rritornata kif indikat hawn fuq, qabel l-iskadenza tal-perjodu ta '14-il jum għar-ritorn tal-merkanzija. Ir-rimborż jista' jinżamm sakemm jaslu l-oġġetti, jew sakemm l-Utenti jkunu pprovdew evidenza li rritornaw l-oġġetti, liema minnhom tkun l-ewwel.

L-utenti għandhom ikunu responsabbli biss għal kwalunkwe valur imnaqqas tal-merkanzija li jirriżulta mill-immaniġġjar tal-merkanzija barra minn dak li huwa meħtieġ biex tiġi stabbilita n-natura, il-karatteristiċi u l-funzjonament tagħhom.

L-ispejjeż tar-ritorn tal-merkanzija jitħallsu mis-Sid.
Garanziji
Garanzija ta' flus lura għall-merkanzija

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dritt statutorju applikabbli, is-Sid jagħti lill-Utenti d-dritt li jikkanċellaw xirja li ma jkunux sodisfatti bih, u jiksbu rifużjoni, fi żmien 15-il jum mill-ġurnata li fiha l-oġġetti mixtrija jkunu ġew ikkunsinnati.

Is-Sid għandu jirrifondi l-prezz tal-Prodott mixtri bl-istess metodu ta’ ħlas bħat-tranżazzjoni oriġinali.
Sabiex jagħmlu użu minn dan id-dritt, l-Utenti għandhom jibagħtu avviż mhux ambigwu lis-Sid. Filwaqt li motivazzjoni mhix meħtieġa, l-Utenti huma ġentilment mitluba jispeċifikaw ir-raġuni għaliex qed jitolbu l-garanzija ta' flus lura.

Fl-istess perjodu ta' żmien iddikjarat hawn fuq, l-Utenti għandhom ukoll jirritornaw l-oġġetti mixtrija lis-Sid bi spejjeż tagħhom, filwaqt li jiżguraw li huma bla ħsara, nodfa u tajbin għall-bejgħ mill-ġdid. L-oġġetti għandhom jintbagħtu lura ġewwa l-ippakkjar oriġinali.
Malli jirċievi l-oġġetti, is-Sid jivverifika li l-kundizzjonijiet kollha applikabbli għall-garanzija ta’ flus lura huma sodisfatti u, jekk iva, jirrifondi l-prezz tax-xiri.
Garanzija ta' flus lura għal servizzi

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dritt statutorju applikabbli, is-Sid jagħti lill-Utenti d-dritt li jikkanċellaw ix-xiri ta’ servizz li ma jkunux sodisfatti bih, u jiksbu rifużjoni, fi żmien 15-il jum mill-jum li fih ikun sar il-kuntratt.

Is-Sid għandu jirrifondi l-prezz tal-Prodott mixtri bl-istess metodu ta’ ħlas bħat-tranżazzjoni oriġinali.
Sabiex jagħmlu użu minn dan id-dritt, l-Utenti għandhom jibagħtu avviż mhux ambigwu lis-Sid. Filwaqt li motivazzjoni mhix meħtieġa, l-Utenti huma ġentilment mitluba jispeċifikaw ir-raġuni għaliex qed jitolbu l-garanzija ta' flus lura.

Malli jirċievi tali avviż, is-Sid jivverifika li l-kundizzjonijiet kollha applikabbli għall-garanzija ta’ flus lura huma sodisfatti u, jekk iva, jirrifondi l-prezz tax-xiri. F'dan il-każ, l-Utenti mhux se jkollhom aktar aċċess għas-servizz mixtri.
Responsabbiltà u indennizz

Sakemm ma jkunx iddikjarat espliċitament jew miftiehem mod ieħor mal-Utenti, ir-responsabbiltà tas-Sid għad-danni b'rabta mal-eżekuzzjoni tal-Ftehim għandha tkun eskluża, limitata u/jew imnaqqsa sal-limitu massimu permess mil-liġi applikabbli.
Utenti Awstraljani
Limitazzjoni tar-responsabbiltà

Xejn f'dawn it-Termini ma jeskludi, jirrestrinġi jew jimmodifika kwalunkwe garanzija, kundizzjoni, garanzija, dritt jew rimedju li l-Utent jista' jkollu taħt l-Att dwar il-Kompetizzjoni u l-Konsumatur 2010 (Cth) jew kwalunkwe leġiżlazzjoni simili ta' Stat u Territorju u li ma tistax tiġi eskluża, ristretta jew modifikata (dritt mhux eskluż). Sal-limitu massimu permess mil-liġi, ir-responsabbiltà tagħna lejn l-Utent, inkluża r-responsabbiltà għal ksur ta’ dritt mhux eskluż u responsabbiltà li ma tkunx eskluża mod ieħor taħt dawn it-Termini ta’ Użu, hija limitata, fid-diskrezzjoni unika tas-Sid, għar-ri - it-twettiq tas-servizzi jew il-ħlas tal-ispiża biex is-servizzi jerġgħu jiġu fornuti.
Utenti tal-Istati Uniti
Ċaħda ta 'responsabbiltà tal-Garanziji

Din l-Applikazzjoni hija pprovduta strettament fuq bażi "kif inhi" u "kif disponibbli". L-użu tas-Servizz huwa għar-riskju tal-Utenti stess. Sal-limitu massimu permess mil-liġi applikabbli, is-Sid jiċħad espressament il-kundizzjonijiet, ir-rappreżentazzjonijiet, u l-garanziji kollha — kemm jekk espressi, impliċiti, statutorji jew mod ieħor, inkluż, iżda mhux limitat għal, kwalunkwe garanzija impliċita ta’ kummerċjabbiltà, idoneità għal skop partikolari, jew non-ksur tad-drittijiet ta’ terzi. L-ebda parir jew informazzjoni, kemm bil-fomm kif ukoll bil-miktub, miksuba mill-utent mingħand is-sid jew permezz tas-Servizz mhu se joħloq xi garanzija mhux iddikjarata espressament hawnhekk.

Mingħajr ma jillimitaw dak li ntqal hawn fuq, is-Sid, is-sussidjarji, l-affiljati, il-liċenzjaturi, l-uffiċjali, id-diretturi, l-aġenti, il-ko-branders, l-imsieħba, il-fornituri u l-impjegati tiegħu ma jiggarantixxux li l-kontenut huwa preċiż, affidabbli jew korrett; li s-Servizz se jissodisfa r-rekwiżiti tal-Utenti; li s-Servizz se jkun disponibbli fi kwalunkwe ħin jew post partikolari, mingħajr interruzzjoni jew sigur; li kwalunkwe difett jew żball se jiġu kkoreġuti; jew li s-Servizz huwa ħieles minn viruses jew komponenti oħra ta 'ħsara. Kwalunkwe kontenut imniżżel jew miksub mod ieħor permezz tal-użu tas-Servizz huwa mniżżel għar-riskju tal-utenti u l-utenti għandhom ikunu unikament responsabbli għal kwalunkwe ħsara lis-sistema tal-kompjuter jew lill-apparat mobbli tal-Utenti jew telf ta’ dejta li jirriżulta minn tali tniżżil jew l-użu tal-Utenti tal- Servizz.

Is-Sid ma jiġġustifikax, japprova, jiggarantixxi, jew jassumi responsabbiltà għal kwalunkwe prodott jew servizz reklamat jew offrut minn parti terza permezz tas-Servizz jew kwalunkwe websajt jew servizz hyperlinked, u s-Sid m'għandux ikun parti jew b'xi mod jimmonitorja xi tranżazzjoni bejn Utenti u fornituri terzi ta’ prodotti jew servizzi.

Is-Servizz jista' jsir inaċċessibbli jew jista' ma jiffunzjonax sew mal-web browser, apparat mobbli, u/jew sistema operattiva tal-Utenti. Is-sid ma jistax jinżamm responsabbli għal kwalunkwe ħsara perċepita jew attwali li tirriżulta mill-kontenut tas-Servizz, tħaddim, jew użu ta 'dan is-Servizz.

Il-liġi federali, xi stati, u ġurisdizzjonijiet oħra, ma jippermettux l-esklużjoni u l-limitazzjonijiet ta 'ċerti garanziji impliċiti. L-esklużjonijiet ta' hawn fuq jistgħu ma japplikawx għall-Utenti. Dan il-Ftehim jagħti lill-Utenti drittijiet legali speċifiċi, u l-Utenti jista' jkollhom ukoll drittijiet oħra li jvarjaw minn stat għal ieħor. Iċ-ċaħdiet u l-esklużjonijiet taħt dan il-ftehim m'għandhomx japplikaw sal-punt ipprojbit mil-liġi applikabbli.
Limitazzjonijiet ta 'responsabbiltà

Sal-limitu massimu permess mil-liġi applikabbli, fl-ebda każ m'għandhom is-Sid, u s-sussidjarji, l-affiljati, l-uffiċjali, id-diretturi, l-aġenti, il-ko-branders, l-imsieħba, il-fornituri u l-impjegati tiegħu jkunu responsabbli għal

any indirect, punitive, incidental, special, consequential or exemplary damages, including without limitation damages for loss of profits, goodwill, use, data or other intangible losses, arising out of or relating to the use of, or inability to use, the Service; and
any damage, loss or injury resulting from hacking, tampering or other unauthorized access or use of the Service or User account or the information contained therein;
any errors, mistakes, or inaccuracies of content;
personal injury or property damage, of any nature whatsoever, resulting from User access to or use of the Service;
any unauthorized access to or use of the Owner’s secure servers and/or any and all personal information stored therein;
any interruption or cessation of transmission to or from the Service;
any bugs, viruses, trojan horses, or the like that may be transmitted to or through the Service;
any errors or omissions in any content or for any loss or damage incurred as a result of the use of any content posted, emailed, transmitted, or otherwise made available through the Service; and/or
the defamatory, offensive, or illegal conduct of any User or third party. In no event shall the Owner, and its subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and employees be liable for any claims, proceedings, liabilities, obligations, damages, losses or costs in an amount exceeding the amount paid by User to the Owner hereunder in the preceding 12 months, or the period of duration of this agreement between the Owner and User, whichever is shorter.

Din it-taqsima tal-limitazzjoni tar-responsabbiltà għandha tapplika sal-limitu massimu permess mil-liġi fil-ġurisdizzjoni applikabbli kemm jekk ir-responsabbiltà allegata hija bbażata fuq kuntratt, tort, negliġenza, responsabbiltà stretta, jew kwalunkwe bażi oħra, anki jekk il-kumpanija tkun ġiet avżata bil-possibbiltà ta’ tali. ħsara.

Xi ġurisdizzjonijiet ma jippermettux l-esklużjoni jew il-limitazzjoni ta 'danni inċidentali jew konsegwenzjali, għalhekk il-limitazzjonijiet jew esklużjonijiet ta' hawn fuq jistgħu ma japplikawx għall-Utent. It-termini jagħtu lill-Utent drittijiet legali speċifiċi, u l-Utent jista' jkollu wkoll drittijiet oħra li jvarjaw minn ġurisdizzjoni għal ġurisdizzjoni. Iċ-ċaħdiet, l-esklużjonijiet, u l-limitazzjonijiet tar-responsabbiltà taħt it-termini m'għandhomx japplikaw sal-punt ipprojbit mil-liġi applikabbli.
Indennizz

L-Utent jaqbel li jiddefendi, jindennizza u jżomm lis-Sid u s-sussidjarji, l-affiljati, l-uffiċjali, id-diretturi, l-aġenti, il-kobranders, l-imsieħba, il-fornituri u l-impjegati tiegħu mingħajr ħsara minn u kontra kull pretensjoni jew talba, danni, obbligi, telf, obbligazzjonijiet. , spejjeż jew dejn, u spejjeż, inklużi, iżda mhux limitati għal, drittijiet legali u spejjeż, li jirriżultaw minn

User’s use of and access to the Service, including any data or content transmitted or received by User;
User’s violation of these terms, including, but not limited to, User’s breach of any of the representations and warranties set forth in these terms;
User’s violation of any third-party rights, including, but not limited to, any right of privacy or intellectual property rights;
User’s violation of any statutory law, rule, or regulation;
any content that is submitted from User’s account, including third party access with User’s unique username, password or other security measure, if applicable, including, but not limited to, misleading, false, or inaccurate information;
User’s wilful misconduct; or
statutory provision by User or its affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and employees to the extent allowed by applicable law.

Dispożizzjonijiet komuni
Rinunzja Nru

In-nuqqas tas-Sid li jasserixxi kwalunkwe dritt jew dispożizzjoni taħt dawn it-Termini m'għandux jikkostitwixxi rinunzja għal kwalunkwe dritt jew dispożizzjoni bħal din. L-ebda rinunzja m'għandha titqies bħala rinunzja ulterjuri jew kontinwa ta' tali terminu jew kwalunkwe terminu ieħor.
Interruzzjoni tas-servizz

Biex jiġi żgurat l-aħjar livell ta 'servizz possibbli, is-Sid jirriserva d-dritt li jinterrompi s-Servizz għall-manutenzjoni, aġġornamenti tas-sistema jew kwalunkwe tibdil ieħor, u jinforma lill-Utenti b'mod xieraq.

Fil-limiti tal-liġi, is-Sid jista' wkoll jiddeċiedi li jissospendi jew iwaqqaf is-Servizz għal kollox. Jekk is-Servizz jitwaqqaf, is-Sid se jikkoopera mal-Utenti biex ikunu jistgħu jirtiraw Data Personali jew informazzjoni u jirrispetta d-drittijiet tal-Utenti relatati mal-użu kontinwu tal-prodott u/jew il-kumpens, kif previst mil-liġi applikabbli.

Barra minn hekk, is-Servizz jista’ ma jkunx disponibbli minħabba raġunijiet barra mill-kontroll raġonevoli tas-Sid, bħal avvenimenti ta’ “force majeure” (ħsarat infrastrutturali jew qtugħ ta’ dawl eċċ.).
Servizz ta' bejgħ mill-ġdid

L-utenti ma jistgħux jirriproduċu, jidduplikaw, jikkopjaw, ibigħu, jerġgħu jbigħu jew jisfruttaw xi porzjon ta' din l-Applikazzjoni u tas-Servizz tagħha mingħajr il-permess espress minn qabel bil-miktub tas-Sid, mogħti jew direttament jew permezz ta' programm leġittimu ta' bejgħ mill-ġdid.
Regoli tal-privatezza

Biex jitgħallmu aktar dwar l-użu tad-Dejta Personali tagħhom, l-Utenti jistgħu jirreferu għall-politika ta’ privatezza ta’ din l-Applikazzjoni.
Drittijiet tal-proprjetà intellettwali

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni aktar speċifika ta’ dawn it-Termini, kwalunkwe dritt ta’ proprjetà intellettwali, bħal drittijiet tal-awtur, drittijiet ta’ trademarks, drittijiet ta’ privattivi u drittijiet ta’ disinn relatati ma’ din l-Applikazzjoni huma l-proprjetà esklussiva tas-Sid jew tal-liċenzjaturi tiegħu u huma soġġetti għall-protezzjoni mogħtija minn liġijiet applikabbli jew trattati internazzjonali relatati mal-proprjetà intellettwali.

It-trademarks kollha — nominali jew figurattivi — u l-marki l-oħra kollha, l-ismijiet kummerċjali, il-marki ta’ servizz, il-marki verbali, l-illustrazzjonijiet, l-immaġini, jew il-logos li jidhru b’rabta ma’ din l-Applikazzjoni huma, u jibqgħu, il-proprjetà esklussiva tas-Sid jew tal-liċenzjaturi tiegħu u huma suġġetti. għall-protezzjoni mogħtija minn liġijiet applikabbli jew trattati internazzjonali relatati mal-proprjetà intellettwali.
Bidliet f'dawn it-Termini

Is-Sid jirriserva d-dritt li jemenda jew mod ieħor jimmodifika dawn it-Termini fi kwalunkwe ħin. F'każijiet bħal dawn, is-Sid għandu jinforma b'mod xieraq lill-Utent dwar dawn il-bidliet.

Tibdil bħal dan jaffettwa biss ir-relazzjoni mal-Utent mid-data kkomunikata lill-Utenti 'l quddiem.

L-użu kontinwu tas-Servizz se jfisser l-aċċettazzjoni tal-Utent tat-Termini riveduti. Jekk l-Utenti ma jixtiequx ikunu marbuta bil-bidliet, għandhom jieqfu jużaw is-Servizz u jistgħu jtemmu l-Ftehim.

Il-verżjoni preċedenti applikabbli tirregola r-relazzjoni qabel l-aċċettazzjoni tal-Utent. L-Utent jista' jikseb kwalunkwe verżjoni preċedenti mingħand is-Sid.

Jekk ikun meħtieġ legalment, is-Sid jinnotifika lill-Utenti bil-quddiem dwar meta jidħlu fis-seħħ it-Termini modifikati.
Assenjazzjoni ta' kuntratt

Is-Sid jirriserva d-dritt li jittrasferixxi, jassenja, jiddisponi minn novazzjoni, jew jissottokuntratta kwalunkwe jew kull drittijiet jew obbligi taħt dawn it-Termini, filwaqt li jqis l-interessi leġittimi tal-Utent. Dispożizzjonijiet dwar bidliet f'dawn it-Termini se japplikaw kif xieraq.

L-utenti ma jistgħux jassenjaw jew jittrasferixxu d-drittijiet jew l-obbligi tagħhom taħt dawn it-Termini bl-ebda mod, mingħajr il-permess bil-miktub tas-Sid.
kuntatti

Il-komunikazzjonijiet kollha relatati mal-użu ta’ din l-Applikazzjoni għandhom jintbagħtu bl-użu tal-informazzjoni ta’ kuntatt iddikjarata f’dan id-dokument.
Separabbiltà

Jekk xi dispożizzjoni ta’ dawn it-Termini titqies jew issir invalida jew mhux infurzabbli taħt il-liġi applikabbli, l-invalidità jew l-ininfurzabbiltà ta’ tali dispożizzjoni m’għandhiex taffettwa l-validità tad-dispożizzjonijiet li jifdal, li għandhom jibqgħu fis-seħħ u fis-seħħ sħiħ.
Utenti tal-Istati Uniti

Kwalunkwe dispożizzjoni invalida jew mhux infurzabbli bħal din tiġi interpretata, interpretata u riformata sal-punt meħtieġ b'mod raġonevoli biex tagħmilha valida, infurzabbli u konsistenti mal-intenzjoni oriġinali tagħha. Dawn it-Termini jikkostitwixxu l-Ftehim kollu bejn l-Utenti u s-Sid fir-rigward tas-suġġett ta 'dan, u jissostitwixxu l-komunikazzjonijiet l-oħra kollha, inklużi iżda mhux limitati għall-ftehimiet kollha preċedenti, bejn il-partijiet fir-rigward ta' tali suġġett. Dawn it-Termini se jiġu infurzati sal-limitu massimu permess mil-liġi.
Utenti tal-UE

Jekk xi dispożizzjoni ta’ dawn it-Termini tkun jew titqies nulla, invalida jew mhux infurzabbli, il-partijiet għandhom jagħmlu minn kollox biex isibu, b’mod amikevoli, ftehim dwar dispożizzjonijiet validi u infurzabbli biex b’hekk jissostitwixxu l-partijiet nulli, invalidi jew mhux infurzabbli.
F'każ li ma jsirx dan, id-dispożizzjonijiet nulli, invalidi jew mhux infurzabbli għandhom jiġu sostitwiti bid-dispożizzjonijiet statutorji applikabbli, jekk dan ikun permess jew iddikjarat taħt il-liġi applikabbli.

Mingħajr preġudizzju għal dan ta’ hawn fuq, in-nullità, l-invalidità jew l-impossibbiltà li tiġi infurzata dispożizzjoni partikolari ta’ dawn it-Termini m’għandhomx jannullaw il-Ftehim kollu, sakemm id-dispożizzjonijiet maqtugħin ma jkunux essenzjali għall-Ftehim, jew ta’ tali importanza li l-partijiet ma kinux jidħlu fihom il-kuntratt kieku kienu jafu li d-dispożizzjoni ma tkunx valida, jew f’każijiet fejn id-dispożizzjonijiet li jifdal jissarrfu fi tbatija inaċċettabbli fuq xi waħda mill-partijiet.
Liġi governattiva

Dawn it-Termini huma rregolati mil-liġi tal-post fejn is-Sid huwa bbażat, kif żvelat fit-taqsima rilevanti ta’ dan id-dokument, mingħajr ma jitqiesu l-prinċipji tal-kunflitt tal-liġijiet.
Prevalenza tal-liġi nazzjonali

Madankollu, irrispettivament minn dan ta' hawn fuq, jekk il-liġi tal-pajjiż li fih jinsab l-Utent tipprovdi għal standard ogħla ta' protezzjoni tal-konsumatur applikabbli, dawn l-istandards ogħla għandhom jipprevalu.
Post ta' ġurisdizzjoni

Il-kompetenza esklussiva biex tiddeċiedi dwar kwalunkwe kontroversja li tirriżulta minn jew konnessa ma 'dawn it-Termini hija tal-qrati tal-post fejn huwa bbażat is-Sid, kif muri fit-taqsima rilevanti ta' dan id-dokument.
Eċċezzjoni għall-Konsumaturi fl-Ewropa

Dan t'hawn fuq ma japplikax għal xi Utenti li jikkwalifikaw bħala Konsumaturi Ewropej, u lanqas għal Konsumaturi bbażati fir-Renju Unit, l-Isvizzera, in-Norveġja jew l-Islanda.
Riżoluzzjoni ta 'tilwim
Soluzzjoni amikevoli tat-tilwim

L-utenti jistgħu jġibu kwalunkwe tilwim lis-Sid li jipprova jsolvihom b'mod amikevoli.

Filwaqt li d-dritt tal-Utenti li jieħdu azzjoni legali għandu dejjem jibqa’ mhux affettwat, f’każ ta’ xi kontroversja dwar l-użu ta’ din l-Applikazzjoni jew is-Servizz, l-Utenti huma ġentilment mitluba jikkuntattjaw lis-Sid fid-dettalji ta’ kuntatt ipprovduti f’dan id-dokument.

L-Utent jista' jissottometti l-ilment inkluża deskrizzjoni qasira u jekk applikabbli, id-dettalji tal-ordni, ix-xiri jew il-kont relatati, fl-indirizz elettroniku tas-Sid speċifikat f'dan id-dokument.

Is-Sid jipproċessa l-ilment mingħajr dewmien żejjed u fi żmien 21 jum minn meta jirċievih.
Riżoluzzjoni tat-tilwim onlajn għall-Konsumaturi

Il-Kummissjoni Ewropea stabbilixxiet pjattaforma onlajn għal soluzzjoni alternattiva ta’ tilwim li tiffaċilita metodu barra l-qorti għas-soluzzjoni ta’ tilwim relatat ma’ u li jirriżulta minn kuntratti ta’ bejgħ u servizz onlajn.

B'riżultat ta' dan, kwalunkwe Konsumatur jew Konsumatur Ewropew ibbażat fin-Norveġja, l-Iżlanda, jew il-Liechtenstein jista' juża tali pjattaforma biex isolvi tilwim li jirriżulta minn kuntratti li jkunu saru onlajn. Il-pjattaforma hija disponibbli fuq il-link li ġej.
Definizzjonijiet u referenzi legali
Din l-Applikazzjoni (jew din l-Applikazzjoni)

Il-proprjetà li tippermetti l-forniment tas-Servizz.
Ftehim

Kwalunkwe relazzjoni legalment vinkolanti jew kuntrattwali bejn is-Sid u l-Utent, irregolata minn dawn it-Termini.
Brażiljan (jew Brażil)

Japplika fejn Utent, irrispettivament min-nazzjonalità, ikun fil-Brażil.
Utent tan-Negozju

Kull Utent li ma jikkwalifikax bħala Konsumatur.
Kupun

Kwalunkwe kodiċi jew vawċer, f'forma stampata jew elettronika, li tippermetti lill-Utent jixtri l-Prodott bi prezz imraħħas.
Ewropew (jew Ewropa)

Japplika fejn Utent, irrispettivament min-nazzjonalità, ikun fl-UE.
Eżempju ta' formola ta' rtirar

Indirizzat lil:

TCS – The Ceramic School GmbH, Höhenstraße 15, Feldkirchen, Carinthia, 9560, Awstrija UID: ATU76323168
uffiċċju@ceramic.school

Jien/Aħna hawnhekk navża li jien/aħna nirtiraw mill-kuntratt tiegħi/tagħna tal-bejgħ tal-oġġetti/għall-provvista tas-servizz li ġej:

_________________________________ (daħħal deskrizzjoni tal-oġġetti/servizzi li huma soġġetti għall-irtirar rispettiv)

Ordered on: _____________________________________________ (insert the date)
Received on: _____________________________________________ (insert the date)
Name of consumer(s):_____________________________________________
Address of consumer(s):_____________________________________________
Date: _____________________________________________

(iffirma jekk din il-formola tkun notifikata fuq il-karta)
Sid (jew Aħna)

Jindika l-persuna/i fiżika/i jew entità legali li tipprovdi din l-Applikazzjoni u/jew is-Servizz lill-Utenti.
prodott

Oġġett jew servizz disponibbli għax-xiri permezz ta’ din l-Applikazzjoni, bħal pereżempju oġġetti fiżiċi, fajls diġitali, softwer, servizzi ta’ prenotazzjoni eċċ.

Il-bejgħ ta' Prodotti jista' jkun parti mis-Servizz.
servizz

Is-servizz ipprovdut minn din l-Applikazzjoni kif deskritt f'dawn it-Termini u fuq din l-Applikazzjoni.
Termini

Id-dispożizzjonijiet kollha applikabbli għall-użu ta’ din l-Applikazzjoni u/jew is-Servizz kif deskritt f’dan id-dokument, inkluż kwalunkwe dokument jew ftehim ieħor relatat, u kif aġġornat minn żmien għal żmien.
Ir-Renju Unit (jew ir-Renju Unit)

Japplika fejn Utent, irrispettivament min-nazzjonalità, ikun fir-Renju Unit.
Utent (jew Inti)

Tindika kwalunkwe persuna fiżika jew entità legali li tuża din l-Applikazzjoni.
Konsumatur

Konsumatur huwa kwalunkwe Utent li jikkwalifika bħala tali taħt il-liġi applikabbli.

L-aħħar aġġornament: 14 ta' Ġunju 2023

Aqbeż għall-kontenut